One click

Платеж по сохраненной карте

Сақталған карта бойынша төлем

POST https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/one-click/pay-in

Request Body

NameTypeDescription

amount*

Float

Төлем сомасы

callback_url

String

Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)

card_token*

String

Webhook-тeн, карталар тізімінде немесе транзакция мәртебесінде картаны байластырғаннан кейін алынған төлем жүйесінің токені

description*

String

Төлем сипаттамасы (50 таңба)

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

project_client_id*

String

Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

project_reference_id*

String

Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі

additional_data

Object

Қосымша параметрлер

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": {
    "transaction_id": 140001455,
    "transaction_status_code": "success",
    "bank_code":"101",
    "bank_message":"3DS authentication failed"
  }
}
curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/one-click/pay-in' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer 123gf4d260ab38694d10833asdf3030d9a1cc75df4c598b0wer3230680923b1da7' \
--data-raw '{
  "amount": 10,
  "callback_url": "",
  "card_token": "sdsd13123",
  "description": "test",
  "merchant_id": 9999,
  "project_client_id": "9999",
  "project_id": 9999,
  "project_reference_id": "9999"
}'

Last updated