Ақша қаражатын шығаруға бастамашылық жасау

Сақталған картасыз қаражатты шығару

Қаражатты алу үшін транзакция жасау

POST https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-out

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

Request Body

NameTypeDescription

amount*

Float

Төлем сомасы

project_client_id

String

Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші

callback_url

String

Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)

failure_redirect_url

String

Сәтсіз төлемнен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті. Егер параметр берілмесе, редирект success_redirect_url-де орындалатын болады

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

project_reference_id*

String

Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі

success_redirect_url*

String

Сәтті төлегеннен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті

shipment

String

Жеткізу мекенжайы

confirm_url

String

Төлемді жүргізуді растау үшін Жобаның URL-і (Төлемді жүргізуді растауды қараңыз)

description*

String

Төлемнің сипаты

additional_data

Object

Қосымша параметрлер

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": "https://process-dev.tarlanpayments.kz?hash=$2a$10$nhrUYWm9sDVYqCL4LKxn9ugrdC4Pszz5wGaUsDYYIqCGc8ZA4Vu0y&transaction_id=100474"
}

CURL сауалының мысалы:

curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-out' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data-raw '{
  "amount": 10,
  "callback_url": "https://test.site/callback_url",
  "confirm_url": "",
  "description": "999",
  "failure_redirect_url": "https://www.test.com",
  "merchant_id": 9999,
  "project_client_id": "999",
  "project_id": 9999,
  "project_reference_id": "999",
  "shipment": "",
  "success_redirect_url": "https://www.test.com",
  "additional_data": {
    "test1": "value1",
    "test2": 2
  }
}'

Сақталған картаға ақшаны алу

project_client_id параметрін беру кезінде пайдаланушы төлем пішінінде картаны сақтау мүмкіндігіне ие болады. Картаны сақтау үшін пайдаланушы төлем нысанындағы «картаны сақтау» түймесін басып, осы картадан ақшаны сәтті алуы керек.

Сақталған картаны пайдаланып келесі төлемдер үшін project_client_id параметрін өту керек.

Last updated