Ақша қаражатын қабылдауға бастамашылық жасау

Сақталған картасыз төлем

Қабылдауға транзакция құру

POST https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-in

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

Request Body

NameTypeDescription

amount*

Float

Төлем сомасы

project_client_id

String

Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші

callback_url

String

Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)

failure_redirect_url*

String

Сәтсіз төлемнен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті. Егер параметр берілмесе, редирект success_redirect_url-де орындалатын болады

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргішіх

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

project_reference_id*

String

Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі

success_redirect_url*

String

Сәтті төлегеннен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті

shipment

String

Жеткізу мекенжайы

confirm_url

String

Төлемді жүргізуді растау үшін Жобаның URL-і (Төлемді жүргізуді растауды қараңыз)

description*

String

Төлемнің сипаты

additional_data

Object

Қосымша параметрлер

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": "https://process.tarlanpayments.kz?hash=$2a$10$nhrUYWm9sDVYqCL4LKxn9ugrdC4Pszz5wGaUsDYYIqCGc8ZA4Vu0y&transaction_id=100474"
}

CURL сауалының мысалы:

curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-in' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data-raw '{
  "amount": 10,
  "callback_url": "https://test.site/callback_url",
  "confirm_url": "https://test.site/confirm_url",
  "description": "999",
  "failure_redirect_url": "https://www.test.com",
  "merchant_id": 9999,
  "project_client_id": "999",
  "project_id": 9999,
  "project_reference_id": "999",
  "shipment": "Tarlan ave, Payments str.",
  "success_redirect_url": "https://www.test.com",
  "additional_data": {
    "test1": "value1",
    "test2": 2
  }
}'

Сақталған карта бойынша төлем

project_client_id параметрін беру кезінде пайдаланушы төлем пішінінде картаны сақтау мүмкіндігіне ие болады. Картаны сақтау үшін пайдаланушы төлем пішініндегі «картаны сақтау» түймесін басып, осы карта арқылы сәтті төлем жасауы керек.

Сақталған картаны пайдаланып келесі төлемдер үшін project_client_id параметрін өту керек.

Сақталған картаны пайдалана отырып төлем жасаудың ерекшелігі төлем процесін айтарлықтай жылдамдатып, жеңілдететін 3DS пайдаланушы аутентификациясының болмауы болып табылады.

Last updated