Байластырылған пайдаланушы картасын жою

Байластырылған пайдаланушы картасын жою

DELETE https://prapi.tarlanpayments.kz/card/api/v1/system/client/card/pay-in

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

Request Body

NameTypeDescription

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

card_token*

String

Төлем жүйесіндегі карта токені

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": "success"
}
curl --location --request DELETE 'https://prapi.tarlanpayments.kz/card/api/v1/system/client/card/pay-in' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer auth_tokem' \
--data '{
  "project_id": 3,
  "encrypted_card_id": "Qwerty12345",
  "merchant_id": 1
}'

Last updated