Responses

Responses:

ПараметрлерФорматСипаты

result

Object

Ақпарат қамтылған сұрау салудың нәтижесі

-error_code

uint

Қате коды

-message

String

Қатенің сипаты

-data

Object

Деректер туралы ақпарат

--status_code

String

Транзакция мәртебесінің коды

--status_message

String

Транзакция мәртебесінің сипаты

--username

String

Пайдаланушы сәйкестендіргіші

--amount

Float

Есептелген сома

–datetime

String

Витрина жүйесіндегі төлем бастамашылығының уақыты. ISO 8601 Current Timestamp форматы

–project

String

Жобаның Tarlan берген коды

–service_code

String

Витрина жағындағы қызмет сәйкестендіргіші

–external_id

String

Витрина жағындағы төлем сәйкестендіргіші

-additional_data

Object

Қызметке байланысты қайтарылатын қосымша ақпарат (Қызметке байланысты осы жол өзгеруі мүмкін)

Мысал:

Сәтті сауал кезіндегі жауап:

{
  "result": {
    "error_code" : 0,
    "message": "",
    "data": {
      "status_code": "2",
      "status_message": "Transaction successfully processed",
      "username": "989898",
      "amount": 100,
      "datetime": "2022-12-01T15:45:00Z",
      "project": "mobile",
      "service_code": "201106",
      "external_id": "200001",
    },
    "additional_data":{}
  }
}

Транзакция аралық мәртебеге ие болған кезде сценарий кезіндегі жауап:

{
  "result": {
    "error_code" : 0,
    "message": "",
    "data": {
      "status_code": "5",
      "status_message": "Transaction holded by service provider",
      "username": "989898",
      "amount": 90,
      "datetime": "2022-12-01T15:45:00Z",
      "project": "mobile",
      "service_code": "201106",
      "external_id": "200001",
    },
    "additional_data":{}
  }
}

Сәтсіз сұрау кезіндегі жауап

{
  "result" : {
    "error_code" : 1042,
    "message": "Duplicate external_id",
    "data": null,
    "additional_data":null
  }
}

Last updated