Жоғарғы комиссияның есебі

GET https://prapi.tarlanpayments.kz/commission/api/v1/system/project/upper/commission

Query Parameters

NameTypeDescription

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

transaction_type_code*

String

Транзакция типі

transaction_amount*

Float

Транзакция сомасы

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": {
    "total_commission_amount": 999.00
  }
}

curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/comission/api/v1/system/project/upper/commission?merchant_id=999&project_id=999&transaction_amount=1000.00&transaction_type_code=in' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data ''

Last updated