Қолтаңбаны қалыптастыру

Төлем жүйесімен өзара іс-қимыл жасау үшін сұрау салуларға SHA256 алгоритмін пайдалана отырып қол қойылады.

Қолтаңбаны қалыптастыру үшін:

 1. POST сауал жағдайында requestData сауалының денесі әліпби бойынша сұрыпталады және BASE64-те кодталады.

 2. GET сауал жағдайында, Query params-ты JSON-ға түрлендіреміз. https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/system/client/cards?merchant_id=123&project_id=124&project_client_id=999 В: { "merchant_id" : 123, "project_client_id" : "999", "project_id" : 124} Түрлендіргеннен кейін әліпби бойынша сұрыптаймыз және BASE64-те кодтаймыз.

 3. Сауалдың (base64EncodedData) кодталған денесін және secret (мерчантқа төлем ұйымы береді) байланыстырамыз

 4. SHA256 хеш-функциясын пайдалана отырып, алынған нәтижені хэштейміз (dataToSign)

 5. Қолтаңбаны сауалының тақырыбына қосамыз Authorization: Bearer sign

"" бос жол мәні бар өрістерді қоспағанда, бүкіл сұрау мәтіні қолтаңбаға қосылады.

Additional_data өрісі қолтаңбаны қалыптастыруға қатыспайды

curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/...' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ff1a38a78ccca1b313ae172307e49112066ec2f5a1dfa2a76110104da3012896'
--data-raw '{}'
<?php

$requestData = [
  "project_client_id" => "9999",
  "merchant_id" => 1,
  "project_id" => 1,
  "additional_data" => ["key" => "This should be excluded"]
];

$secret = "12345";

// Remove the "additional_data" field from the request data
unset($requestData["additional_data"]);

// Sort the request data by keys in alphabetical order
ksort($requestData);

// Encode the sorted request data to JSON
$sortedJson = json_encode($requestData, JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Encode the sorted JSON to base64
$base64EncodedData = base64_encode($sortedJson);

// Concatenate the base64-encoded data with the secret
$dataToSign = $base64EncodedData . $secret;

// Hash the result to SHA-256
$sha256Hash = hash("sha256", $dataToSign);

echo $sha256Hash;

Last updated