Responses

Responses:

ПараметрлерФорматСипаты

result

Object

Ақпарат қамтылған сауалдың нәтижесі

-error_code

uint

Қате коды

-message

String

Қатенің сипаты

-data

Object

Деректер туралы ақпарат

--status_code

String

Транзакция мәртебесінің коды

--status_message

String

Транзакция мәртебесінің сипаты

–username

String

Пайдаланушы сәйкестендіргіші

–processed_amount

Float

Есептелген сома

–commission

Float

Комиссия сомасы

–datetime

String

Витрина жүйесіндегі төлем бастамашылығының уақыты. ISO 8601 Current Timestamp форматы

–project

String

Жобаның Tarlan берген коды

–service_code

String

Витрина жағындағы қызмет сәйкестендіргіші

–external_id

String

Витрина жағындағы төлем сәйкестендіргіші

-additional_data

Object

Қызметке байланысты қайтарылатын қосымша ақпарат (Қызметке байланысты осы жол өзгеруі мүмкін)

Сәтті сауал кезіндегі жауап

200: OK

{
  "result":{
    "error_code" : 0,
    "message": "",
    "data": {
      "status_code": "2",
      "status_message": "Transaction successfully processed",
      "username": "989898",
      "amount": "100",
      "date_time": "2022-12-01T15:45:00Z",
      "project": "mobile",
      "service_code": "201106",
      "external_id": "200001",
    },
    "additional_data":{}
}

Сәтсіз сауал кезіндегі жауап:

{
  "result": {
    "error_code" : 1041,
    "message": "Order not found",
    "data": {},
    "additional_data":null
  }
}

Егер /cash-in әдісіне аралық мәртебе алынса, төлемнің соңғы мәртебесін /status әдісімен қосымша сұрату керек. Толығырақ Транзакция мәртебесінің анықтамалығынан қараңыз

Last updated