Картаны байластыру

 1. Project_client_id көрсете отырып, картаны байластыру үшін транзакция құру.

 2. 10 теңгеге төлем жасалады.

 3. Мерчант төлем бетіне қайта жібереді.

 4. Төлем жүргізілгеннен кейін 10 теңге қайтарылады.

Мерчант картасын байластыру нәтижесін пайдаланушының байластырылған карталарының тізімін алу әдісінен біле аласыз, Webhook қаражатты есептен шығарғаннан кейін жіберіледі. Келесі төлемдер кезінде пайдаланушыға бұрын байластырылған карталар қолжетімді болады.

Картаны байластыру үшін транзакция құру.

POST https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/card-link

Headers

NameTypeDescription

Authorization*

String

Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптасуына қараңыз)

Request Body

NameTypeDescription

project_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші

merchant_id*

Integer

Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші

project_client_id*

String

Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші

success_redirect_url*

String

Сәтті төлегеннен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті

failure_redirect_url*

String

Сәтсіз төлемнен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті. Егер параметр берілмесе, редирект success_redirect_url-де орындалатын болады

description*

String

Төлемнің сипаты

additional_data

Object

Қосымша параметрлер

callback_url

String

Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)

{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "result": "https://process.tarlanpayments.kz?hash=$2a$10$nhrUYWm9sDVYqCL4LKxn9ugrdC4Pszz5wGaUsDYYIqCGc8ZA4Vu0y&transaction_id=100474"
}

curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/card-link' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data-raw '{
  "callback_url": "https://test.site/callback_url",
  "description": "desc",
  "failure_redirect_url": "https://www.test.com",
  "merchant_id": 2222,
  "project_client_id": "999",
  "project_id": 111,
  "success_redirect_url": "https://www.test.com",
  "additional_data": {
    "test": "value",
    "qwerty": "123"
  }
}'

Last updated