Tarlanpayments
Search
K

Ақша қаражатын шығаруға бастамашылық жасау

Сақталған картасыз қаражатты шығару

post
https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-out
Қаражатты алу үшін транзакция жасау
Parameters
Header
Authorization*
String
Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)
Body
amount*
Float
Төлем сомасы
project_client_id
String
Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші
shipment
String
Жеткізу мекенжайы
callback_url
String
Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)
success_redirect_url*
String
Сәтті төлегеннен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті
failure_redirect_url
String
Сәтсіз төлемнен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті. Егер параметр берілмесе, редирект success_redirect_url-де орындалатын болады
merchant_id*
Integer
Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші
project_id*
Integer
Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші
project_reference_id*
String
Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі
confirm_url
String
Төлемді жүргізуді растау үшін Жобаның URL-і (Төлемді жүргізуді растауды қараңыз)
description*
String
Төлемнің сипаты
additional_data
Object
Қосымша параметрлер
Responses
200: OK
Сәтті жауап үлгісі
500: Internal Server Error
Қатесі бар жауап үлгісі
CURL сауалының мысалы:
curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-out' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data-raw '{
"amount": 10,
"callback_url": "https://test.site/callback_url",
"confirm_url": "",
"description": "999",
"failure_redirect_url": "https://www.test.com",
"merchant_id": 9999,
"project_client_id": "999",
"project_id": 9999,
"project_reference_id": "999",
"shipment": "",
"success_redirect_url": "https://www.test.com",
"additional_data": {
"test1": "value1",
"test2": 2
}
}'

Сақталған картаға ақшаны алу

project_client_id параметрін беру кезінде пайдаланушы төлем пішінінде картаны сақтау мүмкіндігіне ие болады. Картаны сақтау үшін пайдаланушы төлем нысанындағы «картаны сақтау» түймесін басып, осы картадан ақшаны сәтті алуы керек.
Сақталған картаны пайдаланып келесі төлемдер үшін project_client_id параметрін өту керек.
Last modified 2mo ago