Tarlanpayments
Search
K

Ақша қаражатын қабылдауға бастамашылық жасау

Сақталған картасыз төлем

post
https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-in
Қабылдауға транзакция құру
Parameters
Header
Authorization*
String
Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)
Body
amount*
Float
Төлем сомасы
project_client_id
String
Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші
shipment
String
Жеткізу мекенжайы
callback_url
String
Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)
success_redirect_url*
String
Сәтті төлегеннен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті
failure_redirect_url*
String
Сәтсіз төлемнен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті. Егер параметр берілмесе, редирект success_redirect_url-де орындалатын болады
merchant_id*
Integer
Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргішіх
project_id*
Integer
Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші
project_reference_id*
String
Жоба жағындағы тапсырыс нөмірі
confirm_url
String
Төлемді жүргізуді растау үшін Жобаның URL-і (Төлемді жүргізуді растауды қараңыз)
description*
String
Төлемнің сипаты
additional_data
Object
Қосымша параметрлер
Responses
200: OK
Сәтті жауап үлгісі
500: Internal Server Error
Қатесі бар жауап үлгісі
CURL сауалының мысалы:
curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/pay-in' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data-raw '{
"amount": 10,
"callback_url": "https://test.site/callback_url",
"confirm_url": "https://test.site/confirm_url",
"description": "999",
"failure_redirect_url": "https://www.test.com",
"merchant_id": 9999,
"project_client_id": "999",
"project_id": 9999,
"project_reference_id": "999",
"shipment": "Tarlan ave, Payments str.",
"success_redirect_url": "https://www.test.com",
"additional_data": {
"test1": "value1",
"test2": 2
}
}'

Сақталған карта бойынша төлем

project_client_id параметрін беру кезінде пайдаланушы төлем пішінінде картаны сақтау мүмкіндігіне ие болады. Картаны сақтау үшін пайдаланушы төлем пішініндегі «картаны сақтау» түймесін басып, осы карта арқылы сәтті төлем жасауы керек.
Сақталған картаны пайдаланып келесі төлемдер үшін project_client_id параметрін өту керек.
Сақталған картаны пайдалана отырып төлем жасаудың ерекшелігі төлем процесін айтарлықтай жылдамдатып, жеңілдететін 3DS пайдаланушы аутентификациясының болмауы болып табылады.
Last modified 2mo ago