Tarlanpayments
Search
K

Картаны байластыру

 1. 1.
  Project_client_id көрсете отырып, картаны байластыру үшін транзакция құру.
 2. 2.
  10 теңгеге төлем жасалады.
 3. 3.
  Мерчант төлем бетіне қайта жібереді.
 4. 4.
  Төлем жүргізілгеннен кейін 10 теңге қайтарылады.
Мерчант картасын байластыру нәтижесін пайдаланушының байластырылған карталарының тізімін алу әдісінен біле аласыз, Webhook қаражатты есептен шығарғаннан кейін жіберіледі. Келесі төлемдер кезінде пайдаланушыға бұрын байластырылған карталар қолжетімді болады.
post
https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/card-link
Картаны байластыру үшін транзакция құру.
Parameters
Header
Authorization*
String
Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптасуына қараңыз)
Body
project_id*
Integer
Төлем жүйесі беретін жобаның сәйкестендіргіші
merchant_id*
Integer
Төлем жүйесі беретін мерчант сәйкестендіргіші
project_client_id*
String
Жоба жағындағы клиент сәйкестендіргіші
success_redirect_url*
String
Сәтті төлегеннен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті
failure_redirect_url*
String
Сәтсіз төлемнен кейін пайдаланушының редиректісі орындалатын жоба беті. Егер параметр берілмесе, редирект success_redirect_url-де орындалатын болады
description*
String
Төлемнің сипаты
additional_data
Object
Қосымша параметрлер
callback_url
String
Транзакция мәртебесімен коллбэкті түзету үшін жобаның URL-і (Сallback жіберуді қараңыз)
Responses
200: OK
Сәтті жауап үлгісі
500: Internal Server Error
Қатесі бар жауап үлгісі
curl --location 'https://prapi.tarlanpayments.kz/transaction/api/v1/transaction/primal/card-link' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data-raw '{
"callback_url": "https://test.site/callback_url",
"description": "desc",
"failure_redirect_url": "https://www.test.com",
"merchant_id": 2222,
"project_client_id": "999",
"project_id": 111,
"success_redirect_url": "https://www.test.com",
"additional_data": {
"test": "value",
"qwerty": "123"
}
}'
Last modified 2mo ago