Tarlanpayments
Search
K

Төлемді қайтару

post
https://prapi.tarlanpayments.kz/refund/api/v1/system/refund/partial
Parameters
Header
Authorization*
String
Bearer Авторотациялық хэш (Қолтаңбаны қалыптастыруға қараңыз)
Body
amount*
Integer
Қайтару сомасы
transaction_id*
Integer
Төлем жүйесіндегі транзакция сәйкестендіргіші
Responses
200: OK
Сәтті жауап үлгісі
500: Internal Server Error
Қатесі бар жауап үлгісі
curl --location 'prapi.tarlanpayments.kz/refund/api/v1/system/refund/partial' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer sign' \
--data '{
"amount": 10,
"transaction_id": "refund"
}'
Last modified 2mo ago